Günümüzde göç olgusu sadece göç alan devletlerde değil, küreselleşmenin hissedildiği veya yoğun olarak yaşandığı tüm coğrafyalarda gündemin ilk sıralarında yer almakta, herkesi ve her yapıyı ilgilendirmektedir. Dünya genelinde hemen hemen her ülke göçten etkilenmiştir. Özellikle 20.yy. ikinci yarısında toplu nüfus hareketlerine şahitlik edilmiş, göçmen nüfusu son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya devam ederse, dünyadaki uluslararası göçmenlerin sayısının 2050’de 405 milyona ulaşması beklenmektedir.

Özellikle Suriye’de 2011 yılında başlayan huzursuzluklar, kısa zamanda çatışmalara, ardından da sayısız aktörü olan bir iç savaşa dönüşmesi ile tarihin tanık olduğu en ciddi insanlık krizlerinden birisi yaşanmaya başlanmıştır. Bunun sonucu olarak yaşanan göç hareketi ile ülkemizdeki tüm sığınmacıların sayısı 3,7 milyonu aşmıştır. Bu rakam Türkiye nüfusunun %4,5’ine denk gelmekte olup ülkemiz tarihi boyunca yaşadığı en ciddi insani krizle ve nüfus hareketliliği ile karşı karşıya kalmıştır.

GÖÇDER, Tüzüğünde de belirtildiği gibi; insan hakları ve evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, cinsiyet eşitliği temelinde; farklı sebeplerle ülkesinden ayrılarak Türkiye için 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamındaki, uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi yabancılar, geçici koruma altında bulunanlar (göçmenler, mülteciler, şartlı mülteciler, ikincil koruma prosedürüne tabi şahıslar, geçici korunanlar, vatansızlar vb.) ile iç göç kapsamındaki bireylerin sorunları; başka ülkeler için Birleşmiş Milletler sözleşmeleri bağlamında yapılan tanımlar çerçevesinde göçmenlere yönelik araştırmalar yapmak, çözüm stratejileri geliştirmek, uygulamak ve rehberlik etmek, sosyal uyum faaliyetleri gerçekleştirmek ve alana dair ulusal ve uluslararası politika ve projeler geliştirmek uygulamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kurulmuştur.

Bu bağlamda GÖÇDER; göç olgusu üzerinde ulusal ve uluslararası politika ve stratejiler geliştirmek, mevzuat çalışmalarına yön vermek gibi makro çalışmalardan, bu kapsamdaki başta dezavantajlı birey ve ailelerin ihtiyaç duyulan her türlü hizmete erişimlerinin yanı sıra onların sosyal uyum düzeylerini yükseltmek gibi mikro düzeyde çalışmalara kadar alanda geniş perspektifte fonksiyonel bir rol alma hedefindedir. Bu amacını gerçekleştirme noktasında GÖÇDER, merkezde makro düzeyde çalışmaları koordine ederken Şube sayısını arttırarak da (mikro düzey) son kullanıcıya kadar hizmetleriyle erişmeyi arzu etmektedir.

GÖÇDER kurucuları ve yönetim kurulu; sivil toplum tecrübesine, göçmen hizmetleri bağlamında alan bilgisine sahip ve/veya alanda aktif görev yapan gönüllülerden oluşmaktadır.

GÖÇDER kurucu üyeleri arasında göçmen olan (Suriye, Filistin ve Çerkez uyruklu) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile geçici koruma statüsüne ve insani ikamet iznine tabi üyelerimiz de bulunmaktadır.